Archive for November, 2009

รายละเอียดแผนงานโครงการสื่อดิจิตอล CA731 (40 คะแนน)

รายละเอียดแผนงานโครงการสื่อดิจิตอล CA731

(1) นักศึกษาจะต้องจัดทำแผนงานโครงการสื่อดิจิตอล โดยเลือก สินค้า หรือ องค์กรที่ชอบขึ้นมา และจัดทำแผนงานโครงการสื่อดิจิตอลให้กับสินค้านั้นๆ ขึ้นมาใหม่ (งานครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนๆ ตรงที่ ครั้งก่อนๆ เป็นการวิเคราะห์จากงานที่มีผู้อื่นสร้างขึ้นมาแล้ว เพื่อศึกษาจุดดี จุดเสีย แต่งานครั้งนี้จะเป็นการให้คิดงานขึ้นใหม่

(2) หลังจากเลือกสินค้า หรือองค์กรได้แล้วให้พิจารณาดูว่า สินค้า หรือ องค์กร นั้น มีโจทย์ทางธุรกิจเรื่องใดที่สำคัญ ในขั้นตอนนี้ นักศึกษาอาจต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือ องค์กรดังกล่าว รวมถึงสินค้า หรือองค์กรของคู่แข่งเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจธุรกิจได้มากขึ้น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจในที่นี้ ยกตัวอย่างเช่น

  • การเปิดตัวสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด – ต้องการสร้างความรับรู้ในตัวสินค้า และ/หรือ สร้างให้เกิดการทดลอง ซื้อ หรือ ใช้สินค้า ตลอดจนสร้างยอดขาย
  • การเพิ่มยอดขาย – โดยอาจใช้สื่อดิจิตอลเป็นช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ หรือ อาจใช้สื่อดิจิตอลเพื่อประกอบการทำการส่งเสริมการขาย
  • การสร้างความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าเดิม – โดยอาจใช้สื่อดิจิตอลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รับฟังความเห็นจากลูกค้า ตลอดจนสร้างยอดขายเพิ่มจากฐานลูกค้าเดิม

(3) เมื่อนักศึกษา เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของสินค้า หรือองค์กรที่เลือกมาแล้ว ให้นักศึกษา เลือก ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังกล่าว เครื่องมือในที่นี้ อาจหมายถึง เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น Display Advertising, Search Marketing, Social Medial, Viral, Blog, ตลอดจนติดตั้งเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้นักศึกษา นำเสนอตัวอย่างให้เห็นภาพ และให้เข้าใจแนวความคิดที่นักศึกษาต้องการจัดทำได้โดยง่าย

(4) ในบางกรณี สินค้าหรือองค์กร อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากสื่อดิจิตอล มาประกอบเข้ากันกับการใช้สื่อดิจิตอล เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนั้นๆ นักศึกษา สามารถ กล่าวถึงการใช้เครื่องมืออื่นๆ ประกอบได้ เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดมากขึ้น

(5) ทั้งนี้ การจัดทำโครงการใดๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีการวัด และประเมินผลว่าโครงการนั้นๆ หลังจากได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือไม่ นักศึกษาจึงจำเป็นต้องกำหนดตัววัดผล ตลอดจนกล่าวถึงเครื่องมือวัดผลนักศึกษา เลือกใช้ด้วย

ให้นักศึกษาจัดทำแผนงานดังกล่าว ในรูปของ Powerpoint บรรยาย โดยอาจมีเอกสารอื่นๆ ประกอบการนำเสนอแผนงานได้เช่นกัน

กำหนดการนำเสนอแผนงาน

ครั้งที่ 1: วันอังคารที่ 17 พ.ย. 52
นำเสนอแผนงานโครงการสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 1 (เท่าที่จัดทำได้)  เวลาในการนำเสนอ กลุ่มละ 15 นาที

รับฟังความเห็นจากเพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ เพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานแล้วนำกลับมาเสนอในครั้งที่ 2

หมายเหตุ : ในวันนี้ อาจารย์จะบรรยายเรื่องการจัดทำงบประมาณสำหรับการบริหารสื่อดิจิตอล เพิ่มเติมให้ด้วย

ครั้งที่ 2: วันอังคารที่ 24 พ.ย. 52
นำเสนอแผนงานโครงการสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 2

เวลาในการนำเสนอ กลุ่มละ 20-25 นาที (ถาม-ตอบ 5-10 นาที)

การให้คะแนน 40 คะแนน จะพิจารณาจากการบรรยายครั้งที่ 2 เพียงครั้งเดียว

No Comments

กำหนดการเรียนการสอน เดือน พ.ย. CA731

วันอังคารที่ 3 พ.ย. – งด
วันอังคารที่ 10 พ.ย. – งด

วันศุกร์ที่ 13 พ.ย.
Present กรณีศึกษา การใช้สื่อดิจิตอลในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ (10 คะแนน)
บรรยายสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งหมด

วันอังคารที่ 17 พ.ย.
Present แผนงานโครงการสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 1
บรรยายเรื่องการจัดทำงบประมาณสำหรับการบริหารสื่อดิจิตอล

วันอังคารที่ 24 พ.ย.
Present แผนงานโครงการสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 2
โดยปรับแก้ตามความเห็นจากครั้งที่ 1

* หมายเหตุ : คะแนนงาน Present ในวันที่ 17 พ.ย. และ 24 พ.ย. รวมกัน 40 คะแนน

No Comments